Reklamacje i zwroty

1. Wszystkie Towary dostępne w E-sklepie lub w Katalogu pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne.

2. Wobec Kupujących będących konsumentami Sprzedający odpowiada za niezgodność Towaru z umową na warunkach określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 poz. 827) oraz zgodnie z zasadami rękojmi wskazanymi w Kodeksie Cywilnym.

3. Wobec Kupujących nie będących konsumentami Sprzedawca odpowiada z tytułu gwarancji na zasadach określonych ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964, Nr 16, poz. 93 ze zm.)

4. Termin gwarancji wynosi 1 rok od daty zawarcia umowy sprzedaży danego Towaru. Dla sprzętów na plac zabaw oraz urządzeń produkcji Sprzedającego termin gwarancji wynosi od 5-10 lat (w zakresie konkretnego produktu okres gwarancji jest wskazywany przez Sprzedającego) od daty zawarcia umowy sprzedaży.

5. Jeżeli Kupujący, po otrzymaniu Towaru, dostrzeże w nim wady fabryczne może skorzystać z uprawnień z tytułu udzielonej na Towar gwarancji/rękojmi.

6. W przypadku składania reklamacji Kupujący powinien odesłać Towar przesyłką pocztową lub kurierską na adres Sprzedającego. Do Towaru należy dołączyć fakturę zakupową wraz z pisemnym opisem ujawnionych w Towarze wad. Sprzedający nie przyjmuje Towarów przesłanych za pobraniem lub na koszt odbiorcy.

7. Kupujący wysyłający reklamowany Towar do Sprzedającego jest zobowiązany do załączenia pisemnego oświadczenia zawierającego następujące dane: dane reklamującego – imię i nazwisko lub nazwę, dokładny adres zamieszkania lub siedziby oraz adres poczty elektronicznej, datę nabycia Towaru, nazwę Towaru, cenę nabycia, dokładnie opisaną wadę oraz okoliczności jej powstania, żądania reklamującego. Składając reklamację Kupujący zobowiązany jest ponadto do dołączenia dowodu sprzedaży, w szczególności oryginału lub kopii paragonu lub faktury VAT.

8. Reklamacje są rozpatrywane przez Sprzedającego najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z Towarem.

9. W przypadku uznania reklamacji przez Sprzedającego, uszkodzony Towar zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe, Sprzedający obniży cenę Towaru lub zaproponuje inne, dostępne w E-sklepie, Towary.

10. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Kupującemu nowego Towaru bądź z usunięciem niezgodności, koszty dostaw ponosi Sprzedający.

11. W ramach udzielonej gwarancji Sprzedający ponosi odpowiedzialność wyłącznie za wady powstałe z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy, jeżeli ujawnią się one w okresie gwarancji.

12. Gwarancja nie obejmuje w szczególności:

12.1. uszkodzeń lokalu i elementów jego wyposażenia spowodowanych przez użytkownika Towaru w następstwie niewłaściwego z nich korzystania,

12.2. uszkodzeń spowodowanych korzystaniem przez użytkownika Towaru z niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych,

12.3. uszkodzeń spowodowanych w następstwie dokonania naprawy przez inne osoby niż Sprzedający lub podmiot przez niego upoważniony,

12.4. przeróbek lub zmian konstrukcyjnych dokonanych przez inne osoby niż Sprzedający lub podmiot przez niego upoważniony,

12.5. uszkodzeń spowodowanych przez czynniki zewnętrzne (wyładowania atmosferyczne, nieprawidłowe działanie sieci elektrycznej, wodnej, kanalizacyjnej lub energetycznej),

12.6. uszkodzeń powstałych w wyniku dokonania przez Nabywcę lub zatrudnionych przez niego wykonawców zmian lub przeróbek w przedmiocie umowy bez zgody Sprzedawcy, przy czym nie dotyczy to wykonywania zwykłych robót wykończeniowych przedmiotu umowy,

12.7. uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego samodzielnego transportu Towaru przez Kupującego lub użytkownika Towaru,

12.8. uszkodzeń powstałych w wyniku konserwacji Towaru niezgodnie z zaleceniami Sprzedającego,

12.9. niezamierzonej przez producenta Towaru zmiany w odcieniach kolorów wynikającej z zaprojektowania cech plastycznych i estetycznych wyrobu oraz cech charakterystycznych dla surowców, z których wykonano Towar, a w szczególności różnice w fakturze i odcieniu drewna litego (również niejednorodne pokrycie lakierem), gdzie drobne różnice nie są wadą wyrobu, a wynikają ze specyfikacji danych materiałów oraz naturalnych właściwości i wad drewna (dotyczy również różnic spowodowanych różną datą partii produkcyjnych).

13. Użytkownicy są uprawnieni do złożenia uzasadnionego zastrzeżenia, iż Sprzedający nie wywiązuje się ze swoich obowiązków opisanych w niniejszym Regulaminie lub wywiązuje się z nich w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu.

14. Zastrzeżenie to można złożyć w formie elektronicznej lub pisemnej na adres Sprzedającego. Zastrzeżenie powinno zawierać w szczególności opis problemu będącego podstawą zastrzeżenia oraz dane kontaktowe Użytkownika zgłaszającego zastrzeżenie: imię i nazwisko lub nazwa, adres zamieszkania bądź siedziby podmiotu, Adres poczty elektronicznej, numer telefonu.

15. Sprzedający rozpatruje zastrzeżenie w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Jeżeli zastrzeżenie nie może zostać rozpatrzona w danym terminie, Sprzedający powiadomi o tym Użytkownika na piśmie bądź w formie elektronicznej, wskazując przyczyny opóźnienia i przewidywany termin rozpatrzenia zastrzeżenia.

16. Zastrzeżenie może zostać zgłoszona w ciągu 30 dni, licząc od momentu ujawnienia się przyczyn zastrzeżenia.

17. Odpowiedź na zastrzeżenie oraz informacja, o której mowa w pkt IX.16. zdanie drugie, wysyłana jest na Adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika. W szczególnych okolicznościach odpowiedź może zostać wysłana z wykorzystaniem innych środków komunikacji (np. tradycyjną pocztą).

18. Sprzedający nie będzie rozpatrywać zastrzeżeń wynikających z nieznajomości obowiązujących przepisów prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu.

19. W przypadku naruszenia warunków postępowania reklamacyjnego, reklamacja może nie zostać uznana.

20. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Kupującego powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o Towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

Ostatnio oglądane